"Vítejte na webu MBA school. Najdete zde všechny informace potřebné k zahájení studia v některém z manažerských MBA programů. Zařaďte se mezi manažerskou elitu a nastartujte Vaši pracovní kariéru ziskáním titulu MBA."

Home   Studium MBA   E-learning a MBA

E-learning a MBA

e-learning a MBAPokud patří e-learning a distanční vzdělávání vůbec k jasné volbě zájemce o studium MBA programu ať už s ohledem na nemožnost dojíždění za vzdělavatelem z důvodu geografické vzdálenosti nebo časového nedostatku, je třeba zmínit výhody a nevýhody této formy studia. E-learning vypadá na první pohled velmi lákavě, studium z domova či odkudkoli, kde je k dispozici připojení připojení k internetu patří k jednoznačným pozitivům a při zvažování má toto pozitivum často značnou váhu při rozhodování, jakou formou MBA kurz studovat. Na poptávku po online vzdělávání velmi rychle vzdělavatelé zareagovali a inzeráty nabízející MBA online nebo MBA e-learningem jsou frekventovanější. Ovšem, jak už jsme zmiňovali v jednom z předešlých příspěvků, distanční forma patří zároveň k nejnáročnějším. Klady a zápory této formy studia proto ve stručnosti popisujeme v následujícím textu.

Velkou výhodou e-learningu je jeho neustálá dostupnost. Významná je i vyšší efektivita, nižší náklady, individuální přístup ke studentovi, vyšší aktuálnost informací, větší možnost testování znalostí, snadná administrace, vyšší míra interaktivity. Nejsou potřeba žádné výukové prostory a výukové materiály se dají opakovaně používat. Oproti minulosti, kdy tvorba e-kurzů byla záležitostí odborníků, mohou se dnes na tvorbě e-kurzů podílet i samotní pedagogové. Pochopitelně je nutná určitá úroveň technologických dovedností, ale také pedagogických dovedností. Značnou výhodou je, že e-learningové kurzy mohou být vytvářeny přesně na míru cílové skupiny.

distanční vzděláváníZádrhelem se může stát dostupnost technologií, v době obecně klesajících cen výpočetní techniky a obrovské konkurenci poskytovatelů připojení k internetu ale tento protiargument slábne. Problémem může být i přístup či postoj starší generace k výpočetní technice a vzdělávání pomocí počítačů. V úvahu je třeba brát i rozdíly v počítačové gramotnosti. Někteří potenciální studenti mají ze zásady despekt k moderním technologiím a odmítají je používat i ve vzdělávání. Sezení u počítače a koukání do monitoru má rovněž negativní vliv na zdravotní stav člověka. Přemíra těchto aktivit často způsobuje problémy s páteří a zrakové vady, ale i celkové psychické přetížení. E-learning samozřejmě nelze použít ve všech oborech. Těžko si lze např. představit praktického lékaře, kde zeď jeho ordinace bude zdobit diplom absolventa první virtuální lékařské fakulty. U řady oborů je tedy prezenční forma a nutnost kontrolovaného nácviku dovedností nutností. E-learning je i v těchto případech ale použitelný pro zvládnutí určitých částí nezbytné teorie nebo v rámci další vzdělávání. V případě MBA oborů nutnost prezenční přítomnosti částečně odpadá, proto lze snad ve všech MBA specializacích e-learning úplně nebo částečně využít.

Stručně lze výhody a nevýhody e-learningu shrnou v následujícím přehledu:

Výhody e-learningu:

• Kvalita studijních materiálů z didaktického hlediska. Zahrnuje správné využití psaného textu, obrazového materiálu a audio-vizuálních pomůcek.

• Snadná aktualizace informací a studijních materiálů, zařazení nových informací z oboru a provádění změn.

• Možnost snadného provádění odkazů na související studijní materiály a prameny, které může student okamžitě využít.

• Studium v prostředí, které jednotlivým účastníkům maximálně vyhovuje, tedy z pohodlí vlastního domova nebo kanceláře. Studenti mohou v průběhu práce jíst, pít, odcházet a přicházet, tak jak potřebují.

• Non-stop přístup k studijním materiálům.

• E-lerning je levný, a to i přes své vysoké počáteční náklady. V konečném důsledku je levnější jak pro studenty, tak pro provozovatele. Provozovatelé ušetří na pronájmu učeben, pomůckách a studijních materiálech. Studenti ušetří na dopravě a studijních pomůckách, nemusí čerpat dovolenou či dojíždět za výukou.

Nevýhody e-learningu:

• Vysoké počáteční náklady, jak z hlediska finančních nákladů, tak lidských zdrojů.

• Vysoké nároky na e-tutora, jedná se především o náročnost sestavení a vedení e-kurzu.

• Zvýšené nároky na e-studenta, v první řadě důraz na rozvoj sebekázně, samostatnosti při studiu a počítačovou gramotnost.

• Oddělení vyučujícího a vyučovaného v čase i prostoru a nepřítomnost přímého kontaktu může být problematická pro všechny zúčastněné. Toto lze částečně kompenzovat aktivním a vhodným využíváním komunikačních technologií.

Za zásadní problém u plného nasazení e-learningu považují pedagogové zejména sebekázeň a motivaci. Na počátku může být motivace silná, ovšem postupem času slábne a je třeba ji podpořit, k čemuž mj. slouží i pravidelné tutoriály. Motivace může být během studia narušena i v případě nepochopení problému a následné časové prodlevě při konzultaci (student studuje v jiném čase než je schopen tutor odpovídat).

Druhým zásadním problémem, který je podstatně oslabuje benefity studia MBA programu, je absence sociálního kontaktu s ostatními studenty a s lektory. Přeci jen nejde jen a pouze o získané znalosti a dovednosti, ale ve značné míře rozhoduje o konečné efektivitě a přínosu MBA studia, jaký sociální kapitál student během kurzu MBA získá, převedeno do praxe, jaké kontakty a vztahy s ostatními studenty a lektory, kteří často zastávají důležité pozice, si vytvoří.

„Zamilovat se do sebe - to je románek na celý život.“ Oscar Wilde